Hàng hóa đặc biệt
Resize-of-abc
Dịch vụ công trực tuyến Hải quan “Mọi lúc – mọi nơi – mọi phương tiện”
22/08/2016
10-dangerous-food-additives-to-avoid
Hàng hóa nguy hiểm.
23/08/2016

Hàng hóa đặc biệt

??????????????????????

??????????????????????

https://www.facebook.com/DEKS-AIR-Vietnam-CARGO-438424506365653/

Đây là loại hàng hoá phải đòi hỏi xử lý đặc biệt trong quá trình lưu trữ và vận chuyển liên quan đến thuộc tính hay giá trị của hàng hoá.

Các loại chủ yếu.

  1. Động vật sống
  2. Hàng hóa giá trị cao
  3. Hành hóa ngoại giao
  4. Hài cốt
  5. Hàng dễ hỏng
  6. Hàng nguy hiểm
  7. Hàng hóa ướt
  8. Hàng có mùi mạnh
  9. Hàng hóa nặng

 

Facebook Comments