AWB (vận đơn hàng không)
chi-phi-van-chuyen-hang-hoa-noi-dia1
Các loại phí thường gặp
23/08/2016
Cơ hội xuất khẩu hàng hóa sang Nga
Cơ hội xuất khẩu hàng hóa sang Nga
23/08/2016

AWB (vận đơn hàng không)

awb1
https://www.facebook.com/DEKS-AIR-Vietnam-CARGO-438424506365653/

Vận đơn hàng không là tài liệu hàng hóa quan trọng nhất do người vận chuyển phát hành với các mục đích sau:

 • Bằng chứng văn bản về việc ký kết hợp đòng vận chuyển
 • Bằng chứng của việc giao nhận hàng
 • Hóa đơn vận chuyển
 • Chúng nhận bảo hiểm(nếu người gửi hàng hóa yêu cầu người vận chuyển bảo hiểm)
 • Hướng dẫn phục vụ, vận chuyển và giao nhận lô hàng.

Vận đơn hàng không bao gồm 3 bản gốc là 8 liên phụ.

 1. Bản gốc thứ nhất: cho hãng xuất vận đơn hàng không.
 2. Bản gốc thứ hai: cho người nhận hàng
 3. Bản gốc thứ ba: cho người gừi hàng
 4. Bản sao thứ nhất: chứng nhận giao hàng
 5. Bản sao thứ hai: dùng khai báo hải quan
 6. Bản sao thứ ba: cho hãng vận chuyển đầu tiên
 7. Bản sao thứ tư: : cho hãng vận chuyển thứ hai nếu có
 8. Bản sao thứ năm cho hãng vận chuyển thứ ba nếu có
 9. Bản sao thứ sáu: cho đại lý hàng hóa
 10. Bản sao thứ bảy và tám: bản sao phụ dùng theo yêu cầu.
Facebook Comments